خانه
   
  اینترنت پرسرعت مازندران
   
  اینترنت پرسرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت مازندران
   
    


  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۴۳۲۲ ۴۳۲۳ ۴۳۲۴ ۴۳۲۹

  امام رضا

  آمل

  مازندران

  هم اکنون
  ۴۴۲۸ ۴۳۰۸ ۴۳۱۴


  طالب آملی
  هم اکنون
  ۴۳۲۶ ۴۳۲۷  نبوت
  هم اکنون
  ۴۴۲۶ ۴۲۲۷ ۴۲۲۹


  شیخ فضل الله
  هم اکنون
  ۴۴٢٣ ۴۴٢۴  امام خمینی
  هم اکنون
  ۴۴١۵ ۴۴۲۲ ۴۴۲۵


  حسن زاده
  هم اکنون
  ۴۴۲۶ ۴۴۲۷ ۴۴۲۹


  شهید نوری
  هم اکنون
  ۳۲۳۴ ۳۲۳۵  امیر کلا  

  بابل

  هم اکنون
  ٣٢٣١ ۳۲۲ ۳۲٣۳ ۳۲٣۶

  امام  (دانشگاه)
  هم اکنون
  ۳٢١٩ ۳۲۲۰ ۳۲۲۲ ۳۲۲۳ ۳۲۲۸ ۳۲۲۹
  ۳۲۰۴ ۳۲۰۴ ۳۲۰۶


  انقلاب
  هم اکنون
  ٣٣٢٧ ٣٣٢٨  حیدرکلا
  هم اکنون
  ٣٢٢۵ ٣٢٢۶  شهید بهشتی
  هم اکنون
  ٣٢٠۴ ٣٢٢٧  شهید فهمیده
  هم اکنون
  ٣٣٢۰ ۳٣۲۸ ٣٣٢٩


  نوشیروانی
  هم اکنون
  ۳۵٢۷ ۳۵۲۸  دریا کنار

  بابلسر

  هم اکنون
  ٣۵٣٣ ٣۵٣ ٣۵٣۶


  شهید نوروزی
  هم اکنون
  ۵۴۲۱ ۵۴۲۲ ۵۴۲۳


  شهید قندی

  تنکابن

  هم اکنون
  ۵۴٢۵
  خرم آباد
  هم اکنون
  ۵۴٢٨ ۵۴٣١  مرکز سوم
  هم اکنون
  ۵۴٣۷
  نعمت آباد
  هم اکنون
  ۵۴۳۸ ۵۴۶۶ ۵۴۲۶  ناشتارود
  هم اکنون
  ۵۴۲۷
  ولایت
  هم اکنون
  ۵۴۴٨
  ولی آباد
  هم اکنون
  ۳۳۱۰ ۳۳۱۱ ٣۳٢١ ۳۳۷۰ ۳۳۲۰۲ ۳۳۲۰۳
  ۳۳۲۰۴ ۳۳۲۰۵ ۳۳۲۰۶ ۳۳۲۰۷ ۳۳۲۰۸ ۳۳۲۰۹
  الغدیر

  ساری

  هم اکنون
  ۳۳۳۵ ۳۳۳۶ ۳۳۳۷ ۳۳۳٨ ۳۳۳٩
  امام
  هم اکنون
  ٣۳٢٧ ٣۳٢٨  امام رضا
  هم اکنون
  ۳۳۳٠ ۳۳۳۱ ۳۳۳۲


  انقلاب
  هم اکنون
  ٣٣٢٣ ٣٣٢٩ ۳۳۴۱۰ ۳۳۴۱۱ ۳۳۴۱۲
  ۳۳۴۱۳ ۳۳۴۱۴ ۳۳۴۱
  ۳۳۶٠

  شهید قندی
  هم اکنون
  ۳۳۳۲۰ ۳۳۲۴ ۳۳۲۵ ۳۳۲۶ ٣۳۴٠ ۳۳۲۰۰
  ۳۳۲۰۱
  معلم
  هم اکنون
  ٣٣٣۴
  نیمه شعبان
  هم اکنون
  ۳۳۲۲ ۳۳۴۱۶ ۳۳۴۱۷ ۳۳۶۰۰ ۳۳۶۰۱
  ولایت
  هم اکنون
  ۴۲۲۴ ۴۲۲۵ ۴۲۲۶


  امام

  قائمشهر

  هم اکنون
  ۴۲۰۳ ۴۲۰۷ ۴۲۰۸


  ولیعصر
  هم اکنون
  ۴۲۲۰ ۴۲۲۱ ۴۲۲۲ ۴۲۲۳ ۴۲۳۳ ۴۲۱۷
  ۴۲۲۱۵ ۴۲۲۱۶ ۴۲۲۱۸ ۴۲۲۱۹

  طالقانی
  هم اکنون
  ۴۲۲۷ ۴۲۲۸ ۴۲۳۷


  انقلاب
  هم اکنون
  ۴۲۴۳
  سوادکوه(بشل)
  هم اکنون
  ۴۲۰۴
  جانبازان
  هم اکنون
  ۵۲۱۲ ۵۲۲۲ ۵۲۲۱


  چالوس مرکز 1

  چالوس

  هم اکنون
  ۵۲۲۵ ۵۲۱۴ ۵۲۳۵


  نادری
  هم اکنون
  ۵۴۶۱ ۵۴۶۵ ۵۴۶۶


  مرکز سلمانشهر

  سلمانشهر

  هم اکنون
  ۳۵۶۵ ۳۵۶۶  سادات تبار

  فریدونکنار

  هم اکنون
  ۵۵۲۵ ۵۵۲۶  رحیمیان

  رامسر

  هم اکنون
  ۵۵۳۷
  چالکرود
  هم اکنون
  ۵۵۲۲ ۵۵۲۳  مطهری
  هم اکنون
  ۴۴۷۳ ۴۷۷۴  مرکز اول

  محمود آباد

  هم اکنون
  ۳۳۷۳
  اسرم

  میاندرود

  هم اکنون
  ۳۳۸۸
  سورک
  هم اکنون
  ۴۲۵۴ ۴۲۵۳ ۴۲۵۶


  مرکز جویبار

  جویبار

  هم اکنون
  ۳۴۷۳۰ ۳۴۷۳۱ ۳۴۷۳۲
  ۳۴۷۳۳
  ۳۴۷۳۸
  ۳۴۷۲
  مرکز اول

  نکا

  هم اکنون
  ۳۴۷۴ ۳۴۷۳۴ ۳۴۷۳۵
  ۳۴۷۳۶
  ۳۴۷۳۷

  مرکز دوم
  هم اکنون
  ۳۴۵۲ ۳۴۵۳  مرکز کوهستانی

  بهشهر

  هم اکنون
  ۳۴۵۶ ۳۴۵۷  مرکز هاشمی نژاد
  هم اکنون
  ۳۵۷۵
  نبوت

  بهنمیر

  هم اکنون
  ۴۴۵۱ ۴۴۵۲  قندی

  نور

  هم اکنون
  ۴۴۵۵
  دانشگاه
  هم اکنون
  ۴۴۵۴
  رویان
  هم اکنون
  ۴۴۶۶
  چمستان
  هم اکنون
  ۶۲۳ ۶۲۷ ۶۲۸


  ایزدشهر